z

Perspektiv inkişaf və əsaslı tikinti nəzarəti departamenti

Perspektiv inkişaf və əsaslı tikinti nəzarəti departamenti

Perspektiv inkişaf və əsaslı tikintiyə nəzarət departamenti
Əsas vəzifəsi: Əsaslı kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş vəsaitin, eləcə də əsaslı tikinti balansında nəzərə alınan bütün maddi sərvətlərin uçotu və onlara nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsi.
Ünvan: AZ 1010, Bakı şəhəri, Mikayıl Rəfili 16.
Tarixi: Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 25 mart 1965-ci il tarixli 189 saylı qərarı əsasında yaradılıb.
Vəzifələri: 
•    İnvestisiya prosesinin digər iştirakçıları ilə birlikdə metropolitenin yeni istehsalat güclərinin və obyektlərinin layihə ilə nəzərdə tutulmuş müddətdə inşası və istismara verilməsi vəzifələrini yerinə yetirir;
•    Əsaslı vəsait qoyuluşlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi, investisiya dövrü müddətinin azaldılması;
•    Elm və texnikanın ən yeni nailiyyətlərinə uyğun mütərəqqi texnologiyaların, avadanlıqların, material və konstruksiyaların, istehsalın, əməyin təşkilinin və idarə olunmasının geniş tətbiqi əsasında layihə qərarlarının səmərəliliyinin təmin edilməsi;
•    Tikintiyə nəzarət, o cümlədən texniki nəzarətin həyata keçirilməsi;
•    Metroplitenin inşa olunan, yenidən qurulan obyektlərinin, sosial-mədəni məişət obyektlərinin avadanlıq, məmulat və materiallarla təmin edilməsi.

Strukturu:
Departament aparat;
Texniki istehsalat şöbəsi
İnşaatın mühəndis hazırlığı şöbəsi
İnvestisiya və əsas fondların idarə edilməsi şöbəsi

Perspektiv inkişaf və əsaslı tikintiyə nəzarət departamenti
Əsas vəzifəsi: Əsaslı kapital qoyuluşlarının maliyyələşdirilməsinə yönəldilmiş vəsaitin, eləcə də əsaslı tikinti balansında nəzərə alınan bütün maddi sərvətlərin uçotu və onlara nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsi.
Ünvan: AZ 1010, Bakı şəhəri, Mikayıl Rəfili 16.
Tarixi: Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 25 mart 1965-ci il tarixli 189 saylı qərarı əsasında yaradılıb.
Vəzifələri: 
•    İnvestisiya prosesinin digər iştirakçıları ilə birlikdə metropolitenin yeni istehsalat güclərinin və obyektlərinin layihə ilə nəzərdə tutulmuş müddətdə inşası və istismara verilməsi vəzifələrini yerinə yetirir;
•    Əsaslı vəsait qoyuluşlarının səmərəliliyinin yüksəldilməsi, investisiya dövrü müddətinin azaldılması;
•    Elm və texnikanın ən yeni nailiyyətlərinə uyğun mütərəqqi texnologiyaların, avadanlıqların, material və konstruksiyaların, istehsalın, əməyin təşkilinin və idarə olunmasının geniş tətbiqi əsasında layihə qərarlarının səmərəliliyinin təmin edilməsi;
•    Tikintiyə nəzarət, o cümlədən texniki nəzarətin həyata keçirilməsi;
•    Metroplitenin inşa olunan, yenidən qurulan obyektlərinin, sosial-mədəni məişət obyektlərinin avadanlıq, məmulat və materiallarla təmin edilməsi.

Strukturu:
Departament aparat;
Texniki istehsalat şöbəsi
İnşaatın mühəndis hazırlığı şöbəsi
İnvestisiya və əsas fondların idarə edilməsi şöbəsi